Usluge

EKONOMSKO-FINANSIJSKO VEŠTAČENJE
ZARADA


Kontaktirajte nas
Ekonomsko –Finansijsko veštačenje zarada
- Obračun zarada zapošljenih po važećem ugovoru o radu, i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao i sa važećim kolektivnim ugovorom.
- Prikazivanje razlike između zarade obračunate za gore navedeni način, i stvarno isplaćene zarade, za potrebe vođenja sudskog postupka i u druge svrhe.
- Veštačenje iznosa neisplaćenog regresa, toplog obroka i drugih delova zarade koje je poslodavac dužan da isplati.
- Veštačenje iznosa uplaćenih doprinosa prema fondu Penziono Invalidskog Osiguranja (Fond PIO)
- Veštačenje radnog staža.
- Ostala veštačenja za potrebe vođenja radnih sporova.
- Veštačenje iznosa potraživanja prema kupcima
- Veštačenje iznosa dugovanja prema dobavljačima
- Veštačenje knjigovodstvenih dokumenata.
- Obračun zakonske ili ugovorene kamatne stope na dospela a ne plaćena potraživanja
- Veštačenja poreza iskazanog u knjigovodstvenim dokumentima.

- Fakturama,
- PDV prijavama
- Poreskim bilansima...

- Ostala veštačenja za vođenje sudskih sporova.


EKONOMSKO-FINANSIJSKO VEŠTAČENJE ZA PRAVNA LICA


Kontaktirajte nas


EKONOMSKO-FINANSIJSKO VEŠTAČENJE BANKARSKIH KREDITA


Kontaktirajte nas
- Veštačenje bankarskih kredita za vizička lica.
- Veštačenje efektivne kamatne stope
- Veštačenja iznosa otplaćenog kredita
- Veštačenje iznosa preostalog-neotplaćenog kredita
- Veštačenje načina obračuna zatezne kamate od strane banke
- Veštačenje bankarskih kamata za vreme trajanja monitorijuma-mirovanja otplate kredita.
- Veštačenje duga prema banci prilikom prinudnog izvršenja.

PRAVNA POMOĆ


Kontaktirajte nas
PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
- Uplata doprinosa
- Isplata zarada
- Isplata ostalih prinadležnosti iz radnog odnosa
- Povezivanje radnog staža
BANKARSKI KREDITI
- Gotovinski krediti - Stambeni krediti
 

SAVETOVANJE U VEZI:


Kontaktirajte nas
- PDV-a.
- Porez na dobit pravnih lica.
- Porez na prihod od kapitala.
- Porez na imovinu.
- Pešenja poreske uprave.
home_accountant2_header3home_accountant2_header1
Call Now Button+381 (0) 65 2 540 880